دستهایی که کمک می کنند مقدس تر از لبانی هستند که دعا می کنند" کورش کبیر"
کالری چیست ؟کالــری از نظــر کارشناسان فیــزیک ، مقـداری از انرژی است که اگر به یک گرم آب اضافه کنیم یک درجه سانتیگراد حرارت آن را بالاتر مـی برد . امـا کالــری در علــم پزشکی ، یک واحد چاق زائی است و هر 7700 واحد از آن ، اگر بیش از نیاز دریافت شود ، می تواند یک کیلو چربی در بدن بسازد . ما شش گروه غذائی اصلی داریم :
1 _ هر 100 گرم کربوهیدرات دارای 400 کالری
2 _ هر 100 گرم پروتئین دارای 400 کالری
3 _ هر 100 گرم چربی دارای 900 کالری
4 _ هر 100 گرم ویتامین دارای صفر کالری
5 _ هر 100 گرم املاح دارای صفر کالری
6 _ هر 100 گرم آب دارای صفر کالری
بنابراین ، یک گــرم پروتـئین مسـاوی است با چهار کالـری ، یک گرم کربوهیدرات با چهــار کالری ، یک گرم چربی با نه کالـری ، یک گرم ویتامین بدون کالری ، امـلاح و مواد معـدنی بدون کالری و آب نیز بدون کالری است .
حال خوراکی ها را در مقیاس صد گرم در نظـر می گیریم و جدولـی می سازیم تا بدانیـم که هر صد گرم مادۀ خوراکی چند کالری دارد .
این جدول را طبق حـروف الفبا نوشته ایم و بعضی از غذاهـا را با واحد یک عددی در نظـر گرفته ایم . مثلاً اگــر گفتیم پرتقال مساوی است با ۳۵ کالـری ، یعنی صد گرم پرتقال ۳۵ کالـــری دارد ولی اگــر گفتیم یک عدد پرتقال مساوی است با ۷۰ کالری ، منظور یک عدد پرتقال متوسط با وزن ۲۰۰ گرم است

کالری غذاها


اسم ماده ------------------مقدار----------------- کالری موجود
آدامس------------------- یک عدد------------------- 2
آدامس------------------- 100 گرم------------------- 320
آرد گندم------------------- 100 گرم------------------- 360
آرد ذرت------------------- 100 گرم------------------- 370
آرد سویا------------------- 100 گرم------------------- 420
آلبالو ( کمپوت ) --------- 100 گرم---------------------- 90
آلبالو با هسته------------------- یک لیوان------------------- 60
آب جو ( ماء الشعیر ) ---------- 100 گرم----------------- 40
آلوی زرد------------------- 100 گرم------------------- 75
آلبالو تازه ( با هسته ) ------------ 100 گرم----------- 60
آلوی قرمز------------------- 100 گرم------------------- 45
آناناس------------------- 100 گرم------------------- 45
آناناس ( کمپوت ) ------------------- 100 گرم------------------- 90
آناناس ( کنسرو در شربت ) ------------------- یک لیوان------------------- 200
آلو بخارا------------------- یک عدد------------------- 15
انبه هندی------------------- 100 گرم------------------- 60
انبه هندی------------------- یک عدد متوسط -------------------120
اسفناج خام------------------- 100 گرم------------------- 25
استیک ( کم چربی ) ------------------- 100 گرم------------------- 200
استیک ( پر چربی ) ------------------- 100 گرم------------------- 400
انار تازه ( دانه ) ------------------- 100 گرم -------------------60
انار کامل با پوست------------------- 100 گرم------------------- 35
انجیر (تازه ) ------------------- 100 گرم------------------- 60
انجیر ( خشک ) ------------------- 100 گرم------------------- 270
انجیر------------------- یک عدد------------------- 25
انگور------------------- 100 گرم------------------- 80
انگور عسکری------------------- 100 گرم------------------- 90
انگور یاقوتی------------------- 100 گرم------------------- 100
انگور ( آب ) ------------------- 100 گرم------------------- 90
ازگیل------------------- 100 گرم------------------- 90
آبغوره گرم------------------- 100------------------- 20
آبغوره------------------- یک قاشق------------------- 3
آجیل در هم------------------- 100 گرم -------------------650
آجیل------------------- یک لیوان------------------- 750
بادام -------------------100 گرم------------------- 660
بادام ( چغاله ) ------------------- 100 گرم -------------------30
بادام ( درشت ) ------------------- یک عدد------------------- 10
بادام زمینی بدون پوست------------------- 100 گرم------------------- 560
بادرنگ------------------- 100 گرم------------------- 45
بادمجان------------------- 100 گرم------------------- 17
بره ( گوشت خالص ) ------------------- 100 گرم ------------------- 165
بره ( گوشت با چربی ) ------------------- 100 گرم -------------------330
بستنی------------------- 100 گرم------------------- 190
بیسکویت ( بدون کرم ) ------------------- 100 گرم------------------- 370
بیسکویت ویفر ( با کرم ) ------------------- 100 گرم------------------- 540
بیسکویت کرم دار------------------- 100 گرم------------------- 500
برنج------------------- 100 گرم------------------- 360
برنج ( یک لیوان ) ------------------- 190 گرم------------------- 660
برنج ( پخته ) ------------------- یک کفگیر با روغن------------------- 250
برنج ( پخته ) ------------------- 100 گرم------------------- 120
پیتزا------------------- یک عدد------------------- 700
بیفتک-------------------100 گرم ------------------- 300
باقلوا با پسته------------------- گرم 100------------------- 540
کباب برگ یک سیخ -------- ( وزن قبل از پختن ) 100 گرم------------------- 200
باقلای خشک------------------- 100 گرم------------------- 360
باقلای سبز------------------- 100 گرم -------------------108
باقلا------------------- یک عدد------------------- 5
بامیه ( سبز ) ------------------- 100 گرم------------------- 40
بامیه ( شیرینی ) ------------------- 100 گرم------------------- 400
به ------------------- 100 گرم------------------- 30
برگ چغندر------------------- 100 گرم------------------- 30
برگ مو------------------- 100 گرم------------------- 60
پرتقال------------------- 100 گرم------------------- 35
پرتقال ( آب پرتقال ) ------------------- یک لیوان------------------- 110
پسته با پوست ------------------- 100 گرم -------------------340
پسته ( بدون پوست ) ------------------- 100 گرم------------------- 680
پسته -------------------یک دانه درشت------------------- 8
پنیر پاستوریزه------------------- 100 گرم------------------- 210
پنیر محلی------------------- 100 گرم------------------- 210
پنیر خامه ای------------------- 100 گرم------------------- 380
پنیر بلغاری------------------- 100 گرم------------------- 360
پنیر پیتزا------------------ 100 گرم------------------- 450
پیازچه------------------- یک عدد -------------------3
پیاز گرم------------------- 100------------------- 38
پیاز------------------- یک عدد کوچک -------------------5
پفک------------------- یک پاکت کوچک------------------- 40
پفک------------------- ده عدد------------------- 8
پفک------------------- 100 گرم------------------- 100
پاچه بدون چربی------------------- 100 گرم -------------------130
پوره سیب زمینی -------------------یک لیوان------------------- 180
پوره مخلوط با شیر ( بدون کره ) ------------------- یک لیوان------------------- 140
شکوفه ذرت ( بدون روغن ) ------------------- یک لیوان------------------- 25
ترب------------------- 100 گرم------------------- 25
ترخون------------------- 100 گرم------------------- 45
تربچه -------------------یک عدد------------------- 2
تخم مرغ متوسط------------------- یک عدد------------------- 70
تخم مرغ ( زرده خالی ) ------------------- یک عدد------------------- 50
تخم مرغ ( سفیده خالی ) -------------------یک عدد------------------- 20
تخم مرغ آب پز ------------------- یک عدد -------------------70
تخم مرغ نیمرو -------------------یک عدد------------------- 130
تخم آفتابگردان------------------- 100 گرم------------------- 580
تخم کدو------------------- 100 گرم------------------- 600
تخم هندوانه------------------- 100 گرم------------------- 590
تخم هندوانه------------------- 10 عدد -------------------5
توت سفید خشک------------------- گرم 100------------------- 360
تره------------------- گرم 100------------------- 25
تمبر هندی با دانه------------------- 100 گرم------------------- 115
تمبر هندی بدون دانه------------------- 100 گرم------------------- 240
تمشک سیاه یا قرمز تازه------------------- 100 گرم------------------- 80
یک لیوان توت------------------- 100 گرم------------------- 85
توت تازه ------------------- 100 گرم -------------------60
توت فرنگی------------------- 100 گرم------------------- 35
توت فرنگی------------------- یک لیوان------------------- 65
تن ماهی------------------- 100 گرم------------------- 315
تن ماهی ( یک قوطی ) ------------------- 180 گرم------------------- 560
تن ماهی آب پز------------------- یک قوطی------------------- 150
حلیم ( بدون روغن ) ------------------- یک لیوان------------------- 180

تینا.
Wednesday 20 February 2008-1, 04:04 PM
حلوا 100 گرم 400
حلوا ( ارده ) 100 گرم 500
جعفری 100 گرم 25
جوانه گندم 100 گرم 50
جگر سفید 100 گرم 160
جو 100 گرم 360
جگر ( یک سیخ ) 100 گرم 80
جگر مرغ یک عدد 20 گرمی 30
جگر سرخ کرده 100 گرم 330
جگر مرغ خام 100 گرم 125
چاشنی مایونز 100 گرم 720
چاشنی مایونز یک قاشق بزرگ 110
چغندر آب پز 100 گرم 35
چغندر خام 100 گرم 45
چیپس ( سیب زمینی ) ده عدد 110
چیپس ( سیب زمینی ) 100 گرم 500
چای شیرین ( 4 حبه قند ) یک لیوان 40
چای تلخ یک لیوان صفر
چغاله بادام 100 گرم 30
خاویار 100 گرم 300
خامه سفت 100 گرم 350
خامه شل 100 گرم 250
خیار 100 گرم 15
خیار یک عدد قلمی 5
خیار شور 100 گرم 12
خربزه 100 گرم 23
خربزه (بدون اضافه شکر ) یک لیوان 50
خرمالو یک عدد درشت 80
خرمالو 100 گرم 60
خردل 100 گرم 80
خرمای خشک 100 گرم 310
خرما با هسته 100 گرم 240
خرمای تازه ( رطب ) 100 گرم 140
خرما ( حجم متوسط ) یک عدد 20
خرما یک لیوان 505
دانه آفتاب گردان با پوست 100 گرم 300
دانه آفتاب گردان بدون پوست 100 گرم 560
دلمه ( متوسط ) یک عدد 150
دل گوسفند 100 گرم 260
دوغ 100 گرم 15
دل مرغ 100 گرم 170
دسر ( ژلاتین ) یک لیوان 180
ذرت بو داده با روغن ( شکوفه ) 100 گرم 357
ذرت ( شکوفه ) بدون روغن 100 گرم 100

تینا.
Wednesday 20 February 2008-1, 04:06 PM
ذرت خام یک عدد 100 گرم 75
ذرت دانه شده ( خشک ) 100 گرم 100
روغن نباتی ( مایع و جامد ) 100 گرم 900
روغن مایع و روغن زیتون یک قاشق 120
روغن حیوانی 100 گرم 890
ریحان 100 گرم 40
ریواس 100 گرم 15
رطب 100 گرم 150
زالزالک 100 گرم 70
زبان گوساله 100 گرم 130
زبان گوسفند 100 گرم 260
زردآلو ( برگه خشک ) 100 گرم 270
زردآلو 100 گرم 50
زردآلو یک عدد 20
زردآلو ( کمپوت ) یک لیوان 250
زردچوبه 100 گرم 37
زرشک 100 گرم 50
زیتون خام سبز 100 گرم 140
زیتون خام سبز یک عدد 5
زیتون خام سیاه 100 گرم 200
زیتون خام سیاه ( متوسط ) یک عدد 7
ژله ( پودر ) یک قاشق بزرگ 55
ژله ( پودر ) 100 گرم 370
ژله ( آماده مصرف ) 100 گرم 60
سالاد ( بدون سس مایونز ) برای یک نفر 30
سرکه یک لیوان 33
سرکه 100 گرم 14
سنگدان مرغ 100 گرم 140
سنجد 100 گرم 130
سیب درختی 100 گرم 55
سیب ( آب سیب ) یک لیوان 120
سیب ( متوسط ) یک عدد 70
سیب ( کنسرو شیرین شده ) یک فنجان 180
سیب زمینی 100 گرم 75
سیب زمینی ( متوسط ) یک عدد 80
سیب زمینی ( چیپس ) 100 گرم 500
سیب زمینی کبابی با پوست 100 گرم 93
سمبوسه یک دانه متوسط 250
سویا 100 گرم 380
سوپ گوجه فرنگی 100 گرم 30
سس گوجه فرنگی 100 گرم 100

سوپ مرغ سبزیجات 100 گرم 30
سوپ مرغ گوجه فرنگی 100 گرم 35
سیر 100 گرم 120
سیر یک عدد 3
سوسیس یک عدد کوچک 150
ساندویچ همبرگر یک عدد 350
سوسیس 100 گرم 300
سوخاری ( نان ) ( 10 گرم ) هر قطعه کوچک 35
سس مایونز 100 گرم 720
سس مایونز یک قاشق 110

تینا.
Wednesday 20 February 2008-1, 04:07 PM
سمنو یک لیوان 180
سیراب 100 گرم 130
شاه توت 100 گرم 60
شاهی 100 گرم 20
شنبلیله 100 گرم 30
شلیل 100 گرم 60
شیرگاو ( کم چربی ) 100 گرم 55
شیر یک لیوان 110
شیر ( تصفیه شده ) یک فنجان 90
شیر میش 100 گرم 95
شیر میش یک لیوان 190
شیر غلیظ ( نستله ) 100 گرم 250
شیر خشک 100 گرم 500
شیر خشک یک قاشق غذا خوری 35
شربت 100 گرم 55
شربت یخ نصف فنجان 120
شیرینی خشک 100 گرم 500
شیرینی دانمارکی 100 گرم 420
شکر 100 گرم 400
شکر یک پیمانه 30
شکلات 100 گرم 500
شکلات قلمی یک عدد 20
شکلات یک عدد 30
شلغم 100 گرم 25
شوید ( شبد ) 100 گرم 30
صدف دریائی 100 گرم 65
طالبی 100 گرم 23
طالبی یک لیوان بدون شکر 45
عدس 100 گرم 340
عدس یک لیوان 650
عدس پخته ( با کمی روغن ) یک لیوان 185
عناب 100 گرم 100
عسل 100 گرم 300
عسل یک قاشق غذا خوری 50
عسل یک قاشق مربا خوری 20
فلفل سبز یا قرمز ( دلمه ای ) 100 گرم 22
فلفل ( پودر ) 100 گرم 380
فرنی یک لیوان 200
فلافل یک دانه 90
فلافل ( یک ساندویچ کوچک ) یک واحد ساندویچی 250
مغز فندق 100 گرم 630
فندق با پوست 100 گرم 300
فندق یک عدد 10
قارچ 100 گرم 27
قارچ یک فنجان 30
غوره 100 گرم 30
قلوه 100 گرم 105
قهوه خشک 100 گرم 130
قهوه ( نوشیدنی ) تلخ یک فنجان 2
قند 100 گرم 400
قند 1 حبه ( 5/2 گرم ) 10
قره قوروت 100 گرم 340

تینا.
Wednesday 20 February 2008-1, 04:07 PM
کارامل 100 گرم 400
کاهو 100 گرم 17
کاهو یک برگ درشت 2
کاکائو یک قاشق چای خوری 10
کاکائو ( پودر ) 100 گرم 220
کدو خورشتی 100 گرم 28
کدو حلوایی 100 گرم 35
کرفس 100 گرم 13
کره حیوانی 100 گرم 750
کره یک قاشق 100
کره یک لیوان 1600
کشمش 100 گرم 290
کشمش یک قاشق پر 30
کلم فندقی 100 گرم 24
کلم پیشخوان 100 گرم 22
کلم قرمز 100 گرم 28
کلم پخته یک لیوان 40
کلم پیچ خام 100 گرم 20
کلم خام یک لیوان 25
کیک شکلاتی 100 گرم 400
کیک 100 گرم 350
کیک یزدی یک عدد متوسط 160
کیکی اسفنجی 100 گرم 300
کنجد 100 گرم 580
کمپوت گیلاس یک لیوان 190
کالباس 100 گرم 300
کله پاچه 100 گرم 190
کشک 100 گرم 380
کشک یک قاشق غذا خوری 60
کورن فلکس 100 گرم 380
کتلت یک عدد 150
کوفته یک عدد 150
کباب کوبیده یک سیخ 270
کباب برگ یک سیخ 200
کلوچه خانوادگی 100 گرم 500
کولا ( انواع کولا ) 100 گرم 40
گل کلم خام 100 گرم 10
گردو با پوست 100 گرم 140
گردو ( مغز ) 100 گرم 625
گردو یک عدد 30
گریپ فروت 100 گرم 30
گریپ فروت یک عدد 57
گریپ فروت ( آب ) یک لیوان 80
گلابی 100 گرم 55
گلابی یک عدد 100
گندم 100 گرم 360
گوجه فرنگی 100 گرم 15
گوجه فرنگی ( آب ) 100 گرم 18
گوجه فرنگی ( رب ) 100 گرم 80
گوجه فرنگی ( رب ) یک لیوان 150
گوجه فرنگی ( سس ) 100 گرم 105
گوجه فرنگی ( سس ) یک قاشق 18
گوشت ماهی 100 گرم 100
گوشت مرغ 100 گرم 200
گوشت گاو 100 گرم 240
گوشت گاو ( با چربی ) 100 گرم 350
گوشت گاو ( بدون چربی ) 100 گرم 200
گوشت گوساله 100 گرم 200
گوشت گوسفند 100 گرم 320
گوشت همبرگر ( بدون چربی ) 100 گرم 200
گیلاس 100 گرم 60
گیلاس یک لیوان 75
گز 100 گرم 500
گوجه درختی رسیده 100 گرم 50
گوجه سبز 100 گرم 30
لبو 100 گرم 44
لوبیا سبز 100 گرم 30
لوبیا قرمز 100 گرم 340

تینا.
Wednesday 20 February 2008-1, 04:08 PM
لوبیا قرمز پخته ( با کمی چربی ) یک لیوان 200
لوبیا سفید 100 گرم 340
لوبیا چشم بلبلی خام 100 گرم 130
لوبیا چشم بلبلی پخته 100 گرم 80
لوبیا قرمز پخته 100 گرم 110
لپه پخته 100 گرم 115
لپه 100 گرم 359
لیمو ترش 100 گرم 30
لیمو ترش ( آب لیمو ) 100 گرم 26
لیمو شیرین 100 گرم 40
لیمو ( آب لیمو ) یک قاشق 4
لیمو تازه با پوست 100 گرم 23
ماست 100 گرم 55
ماست کیسه ای 100 گرم 150
ماست پر چربی هر لیوان 150
ماست ( کم چرب ) یک لیوان 110
ماست کیسه ای 100 گرم 155
مارگارین یا کره نباتی 100 گرم 850
مارگارین یک قاشق 110
ماکارونی 100 گرم 360
ماهی 100 گرم 100
مخمر آبجو فرنگی خشک 100 گرم 285
مربا یک قاشق غذا خوری 54
مایونز 100 گرم 720
مرغ ( گوشت خالص ) بدون پوست 100 گرم 200
مغز حیوان 100 گرم 130
مغز گردو 100 گرم 625
مارتادلا 100 گرم 315
مارچوبه 100 گرم 20
موز 100 گرم 70
موز ( متوسط ) یک عدد 100
موسیر 100 گرم 70
میگو 100 گرم 100
مربا 100گرم 300
مربا یک قاشق 55
ماکارونی ( پخته ) یک لیوان 150
ماکارونی خشک 100 گرم 360
نارنج 100 گرم 20
نارنج ( آب ) یک قاشق 4
نارنگی 100 گرم 34
نارنگی یک عدد 40
نارگیل ( مغز ) 100 گرم 345
نارگیل تازه 100 گرم 156
نارگیل خشک رنده شده 100 گرم 550
نان ساندویچی ( کوچک ) ( 30 گرم ) نصف عدد 75
نان جو 100 گرم 250
نان سیاه ( با سبوس ) 100 گرم 218
نان یک کف دست 75
نان خشک 100 گرم 360
نان سوخاری ( متوسط ) یک عدد 35

تینا.
Wednesday 20 February 2008-1, 04:09 PM
نان سوخاری ( کیک ) یک عدد 50
نان روغنی 100 گرم 450
نان کشمشی 100 گرم 260
نخود خشک 100 گرم 360
نخود یک عدد 1
نخود پخته 100 گرم 45
نوشابه 100 گرم 40
نوشابه یک لیوان 100
نوشابه یک شیشه 120
نوشابه قوطی 130
نوشابه خانوادگی 2 لیتری 800
نوشابه خانوادگی 5/1 لیتری 600
نوشابه رژیمی یک لیوان 2
نخود فرنگی 100 گرم 70
هلوی تازه 100گرم 45
هلوی خشک 100 گرم 330
هلوی کمپوت یک لیوان 200
هل 100 گرم 320
هندوانه 100 گرم 23
هویج فرنگی 100 گرم 35
هویج ایرانی 100 گرم 40
 
 
برگرفته از سایت تالار بزرگ تهران دیتا